Faculty Details

Dr. Siraskar Balasabeb Dattrao

Principal
b_siraskar1975@yahoo.com
9075044780
Pharmacology

Dr. Babar Vishal Bharat

Associate professor
Pharmaceutical Chemistry
dr.vishalbabar@gmail.com
Ph.D., M. Pharm
Teaching Experience:

Dr. Savita Dattatraya Sonawane

Associate professor
pharamachemistry
savitasamu@gmail.com
Ph.D., M. Pharm
Teaching Experience:11.3 year

Mr. Rohan Jalindar Jadhav

Assistant Professor

Pharmaceutics
Qualification: M. Pharm
Teaching Experience: 4 years 2 months

Mr. Vipul Vilas Trivedi

Assistant Professor

Pharmaceutical Chemistry
Qualification: M. Pharm
Teaching Experience: 4 Years 9 Months

Mr. Nadim Salim Khan

Assistant Professor

Pharmaceutics
Qualification: M. Pharm
Experience: 5 yrs 4 months ( Industrial: 4 yrs Teaching : 1 yrs )

Mr. Hemant Balu Bansode

Assistant Professor

Pharmaceutics
Qualification: M. Pharm
Experience: Teaching: 05 year

Mr. Sukumar M. Lande

Assistant Professor

Pharmaceutics
Qualification: M. Pharm
Experience: Industry - 3.7 years. Teaching- 10 months.

Miss.Nutan M. Dudhal

Assistant Professor

Quality Assurance
Qualification: M. Pharm
Experience: Teaching- 1Year 10 Months

Miss. Poonam Ashok Shelke

Assistant Professor

Organic Chemistry
Qualification: M.Sc.
Experience: Teaching- 1Year 10 Months

Mr. Amol Bimarao Lavate

Assistant Professor

Pharmacy Practive
Qualification: M. Pharm
Experience: Teaching- 1 Year

Ms. Manisha A. Lavate

Assistant Professor

Biopharmaceutics
Qualification: M. Pharm
Experience: Teaching- 8 Months

Miss.Sonam Bharat Khilare

Assistant Professor

Pharmaceutics
Qualification: M. Pharm
Experience: Teaching- 8 Months

Miss. Komal Bhaskar Jadhav

Assistant Professor

Quality Assurance
Qualification: M. Pharm
Experience: Teaching- 6 Months

Miss Ketakee Rajendra Adsul

Assistant Professor

Pharmaceutics
Qualification: M. Pharm
Experience: 0

Miss. Sneha Ankush Patil

Assistant Professor

Pharmaceutics
Qualification: M. Pharm
Experience: 0

Photo Gallery

More .....